tisk

Poradenství

Tento program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků pomocí inovace produktu a procesu výroby, logistiky nebo distribuce výrobků či služeb; organizační inovace v rámci podniku a marketingové inovace.

Dne 1. 6. 2011 byla vyhlášena  nová výzva k předkládání žádostí v programu Poradenství z Operačního programu

Podnikání a Inovace. 
 

Informace o aktuální výzvě:

 

  1. Stručný přehled o Poradenství

 

-   V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace. Poradenská činnost by pomocí zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

-   Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč

-   Minimální výše podpory na realizaci projektu je 0,1 mil. Kč a maximální 0,5 mil. Kč

 

  1. Stručný přehled o způsobilých výdajích

 

-   náklady na služby poradců, expertů a studie, pracované externími poradci, které se vztahují na oblasti:

a)   Inovace produktu

b)   Inovace procesu

c)    Organizační inovace

d)   Marketingové inovace

 

  1. Stručný přehled o způsobilosti žadatele

 

-   Příjemcem podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici  malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba.

-   Podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE jsou: Sekce B 08; Sekce C 10-11, 13-18, 20-33; Sekce D 35; Sekce F 41-43; Sekce G 45-47; Sekce J 59, 61-63; Sekce M 69, 71-72, 73.2, 74, 78; Sekce S 95-96;

 

  1. Stručný přehled o harmonogramu výzvy

 

-   Příjem Registračních žádostí bude od 1. 7. 2011 do 14. 10. 2011

-   Příjem Plných žádostí bude od 1. 8. 2011 do 9. 12. 2011

-   Doba realizace projektu může být maximálně 1 rok

 

Další potřebné informace získáte na http://www.czechinvest.org/poradenstvi-vyzva-i-2-pokracovani