tisk

Podvojné účetnictví a finance v QI

Faktury - daňové a účetní doklady, struktura faktur - Řady faktur, evidenččíslo, variabilní symbol – význam, Práce s daty vytvoření, zdanitelného plnění, zaúčtování, splatnosti (vazba na účetní a operativní evidenci), Účetní dimenze (akce, hospodářské středisko, kalkulační jednice), Libovolná měna faktur - vazba prodejních dokladů na cizoměnové ceníky, Zaokrouhlení prodejních a nákupních dokladů (zaokrouhlení ceny, DPH, dokladu), Platební kalendáře, schvalování závazků, Položky faktur - věcné, účetní a daňové

 

Zálohové listy - vydané, přijaté - Čerpání zálohových listů a proformafaktur, základní rozdíly vydaných a přijatých záloh, Práce s Proformafakturami v QI - sdružený doklad (objednávka, finanční záloha), Zdaňování zálohových listů vydaných a přijatých, podpora práce v QI, Uzavírání zálohových listů vydaných a přijatých – význam, Inventarizace zálohových listů vydaných a přijatých (operativní evidence, kontrola na evidenci účetní)

 

Dobropisování faktur - Korekce faktur vydaných a přijatých, Jednoduchý zápočet dobropisu s fakturou, Záporné poskytnuté plnění, záporné přijaté plnění (vazba na skaldy, reklamace), Dobropis přijatý - oceňovací doklad

 

Staré pohledávky a závazky - Zjednodušené zadávání faktur z předcházejícího IS, Další možnosti zadávání starých pohledávek a závazků - zásadní rozdíly

 

Ostatní pohledávky a závazky - Význam a použití ostatních pohledávek a závazků

Upomínky a penalizace - Základní nastavení práce s upomínkami a penalizačními fakturami, Možnosti vyřazení faktur z tvorby upomínek a penalizace, vyřazení obchodních partnerů z tvorby upomínek, Hromadná tvorba upomínek a penalizačních faktur, Konečná a průběžná penalizace

 

Jednotný sdružený doklad - Zpracování dovozního JSD v QI v závislosti na příslušném správci daně

 

Opravné položky a odpisy pohledávek - Kategorie pohledávek pro tvorbu opravných položek, Tvorba a rušení opravné položky, Odpis pohledávek, Hromadná tvorba opravných položek a odpisu k pohledávkám, Možnost vyřazení pohledávek z tvorby opravných položek a odpisů

 

Platby pohledávek a závazků - platby dokladů v různých měnách, kurzové rozdíly realizované při platbě, souhrnné platby, elektronický styk s bankou, hromadná tvorba účetních položek k položkám bankovního výpisu, Pokladna - počáteční stavy pokladny, typy pokladních dokladů - daňové, nedaňové, platby pohledávek - stvrzenky, pokladní převody, křížové platby dokladů v různých měnách, kurzové rozdíly realizované při platbě v hotovosti, inventury pokladny, hotovostní zálohy, práce s peněžním deníkem, Zápočty - jednoduchý zápočet pohledávky a závazku, zápočet přeplacených faktur, vícestranný zápočet, Řešení nedoplatků a přeplatků

 

Skonto pohledávek - Význam a práce se skontem pohledávky

Kurzové rozdíly nerealizované - Kurzové rozdíly faktur a zálohových listů na konci účetního období

DPH - Indexy DPH, Podklady pro DPH - daňové položky, Uzávěrka DPH, Záznamní povinnost, Dodatečné daňové přiznání, Souhrnné hlášení

 

Účetní operace - Účetní položky, Žádosti o zaúčtování, účetní deník, obraty, výpisy a salda účtu, Kontroly zaúčtování - uzavřené období, rozpracované doklady, shodné účty, Párovací účetní skupiny, mechanismus párování dokladů, Hromadné doplnění účtů, hromadné zaúčtování

 

Předkontace - Předkontace dokladu - definice na úrovni dokladových řad, definice kontace dle indexu DPH, možnosti využití popisu účetní položky, Předkontace položek dokladu - použití, kombinace s předkontací dokladu, Předkontace účetní skupiny zboží - definice v číselníku účetních skupin, využití pro prodejní doklady, účetní skupina jako další třídící klíč vzniku účetních položek, kombinace s předkontací dokladu a položek, automatická předkontace a redefinice účetních skupin

 

Práce s účetními položkami - Tvorba účetních položek - jednotlivě, hromadně, sumarizace a rozúčtování účetních položek, Stavy účetních dokladů a jejich význam - mimo účetní evidenci, bez účetních položek ...

 

Účetní závěrka - Průběžná a roční závěrka, Převod počátečních stavů účtů do nového období, s rozpadem na účetní dimenze, Zrušení závěrky, předběžná závěrka

 

Účetní sestavy - Předvaha, rozvaha, výsledovka, kumulativní výsledovka, účetní knihy, Definovatelné účetní sestavy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz Cah Flow, uživatelské účetní sestavy...