tisk

Obchod a sklady v QI

 

Automatická tvorba vydaných objednávek - Tvorba objednávky chybějícího zboží, materiálu, polotovarů, výběr ze skladů, výrobních zakázek, Parametry ovlivňující objednávané množství (limitní a optimální množství zboží na skladech, zboží na příjmu, zboží na výdeji), Vazba na dodací podmínky, zautomatizování výběru možných dodavatelů (dle ceny a lhůty, nastavení dodacích podmínek ke konkrétnímu zboží, nastavení hlavního dodavatele), Tvorba interních objednávek přijatých, vazbou na výrobu chybějícího zboží, výrobků, Tvorba seznamu chybějícího zboží podrobně sledovaného, Podpůrné funkce průběh stavu zásob, sledování průběhu prodejů s grafickým zobrazením

 

Interní objednávky – Základní nastavení typů interních objednávek, podmnožina objednávek, Číselník organizačních jednotek, Vzájemné vazby interních objednávek vydaných, přijatých, Podpora meziskladových převodů, Vazba na výrobu

 

Rámcové objednávky – Základní nastavení typů rámcových objednávek, Vykrývání

dílčími objednávkami (odvolávkami), Zpřesňování rámcových objednávek, Varianty zboží a vazba na rámcové objednávky, vysvětlení pojmu varianta zboží, reprezentant zboží

 

Obaly pro zboží – Základní nastavení obalů, číselníky, Vztahy nadřízenosti, podřízenosti obalů, hierarchie obalů, Automatické vkládání do dokladů, Sledování vratných obalů, Sledování prodeje obalů z hlediska ekologie, výkazy, Sklady pro obaly

 

Balící listy – Význam balících listů, Nastavení použití balících listů balení objednaného zboží, balení dodaného zboží

 

Smlouvy v QI - Prodejní a nákupní smlouvy, Základní nastavení typů prodejních a nákupních smluv, Samostatné a hromadné generování dokladů (pohledávek a závazků) ze smluv, pojmy periodická a fakturační položka, nastavení a generování položek smlouvy, dodatky ke smlouvám, význam variabilního symbolu smlouvy

 

Problematika vratek zboží - Vratky prodejů a nákupů, Základní nastavení typů vratek, Funkce vratky, Vrácení dříve dodaného zboží, korekce poskytnutého plnění, Vazba na korigované doklady (dodací listy, faktury), Odvození dobropisu z vratky, Vazba

na skladové doklady narovnání skladových zásob formou částečných storen původních skladových dokladů

 

Reklamace – Základní nastavení typů reklamačních dokladů, Reklamace prodaného a nakoupeného zboží, provázanost s prodejními a nákupními doklady, Způsoby řešení reklamovaného zboží formou vratek, dobropisů, výměn nebo oprav zboží, Reklamace

zboží podrobně sledovaného, Vliv reklamací na disponibilní množství na skladech, Reklamace zboží v rámci intrakomunitárního obchodu se zeměmi EU sledování v Intrastatu

 

Intrakomunitární obchod statistické sledování Intrastat – Tvorba položek výkazu Intrastat, Povinné parametry pro tvorbu výkazu, Možnosti zařazení a vyřazení zboží ze sledování, Číselníky, Intrastat celní sazebník, číselník dodacích podmínek, sledované zboží, účetní kurzy pro Intrastat ..atd..

Měrné jednotky pro Intrastat, pojem a význam měrných jednotek doplňková, celní měrná jednotka, vazba na evidenční jednotky, vzájemné přepočty měrných jednotek, Pohyby přijetí a odeslání zboží, Výkazy přijetí, Výkazy odeslání, Vrácení zboží, reklamace podpora sledování pohybů zboží v rámci Intrastatu, Opravy výkazů

 

Zápůjčky zboží – Základní nastavení zápůjček, Práce se zápůjčkami průběžné sledování zapůjčeného zboží, Vrácení půjčeného zboží formou dokladu Vrácenky, Vliv na disponibiní množství zboží na skladě

 

Cenotvorba v QI – Základní pojmy trhy, dealerské kategorie, slevové skupiny zboží, Tvorba trhu, zalistování zboží, Odvození základní prodejní ceny, výpočet dealerské ceny vysvětlení pojmů, Tvorba ceníků, přiřazení partnerů k ceníkům, Typy cen, slevová problematika v QI, Ceny v položkách prodejních a nákupních dokladů, Možnosti

nastavení v konfiguraci závaznost cen, platnost prodejních cen, cenotvorba dle místa dodání, Prodejní ceny X nákupní ceny

 

Podrobně sledované zboží – Aktivace funkce podrobně sledovaného zboží, rozpad položky zboží a povinnost rozpadu, pojem rozlišovací atribut, Tvorba skupin podrobně sledovaného zboží s přiřazenými sledovanými rozlišovacími atributy, zařazení zboží do skupin, Opravy a změny rozlišovacích atributů u zboží, Přeskladnění části skladové zásoby zboží dle rozlišovacích atributů skladový pohyb změny atributu

 

Blokace a rezervace zboží – Aktivace systému blokací a rezervací zboží, Doklady blokující zboží, doklady rezervující zboží, Blokace při tvorbě objednávky, blokace při příjmu zboží na sklad, Automatická a manuální blokace z objednávek, Blokace a rezervace na úrovni rozpadu zboží, Přepočty blokací a rezervací

 

Oceňování zboží, přeceňování skladové zásoby zboží – Výběr metody oceňování (odhad, skutečné náklady), Přeceňování skladových dokladů v závislosti na metodě vedení skladu (vážený průměr, FIFO, pořizovací a pevné ceny) a stavu skladového dokladu, Kontrola ocenění dodacích listů přijatých skutečnými náklady

 

Umístění zboží na skladě, skladové pozice – Aktivace systému sledování umístění zboží, Základní pojmy umístění a skladová pozice, struktura umístění, výchozí skladová pozice, Povolené skladové pozice pro zboží a sklady, povolené sklady pro zboží, Sledování umístění zboží, přemísťování zboží v rámci pozic skladový pohyb přemístění, Podpora přednaplnění umístění při tvorbě skladových dokladů

 

Typy skladů – Sklady vedené metodou průměrovaných cen, Sklady vedené metodou FIFO, FIFO fronta, Sklady vedené metodou cen pořízení, Sklady vedené metodou pevných cen, tvorba pevných cen, přecenění stávajících cen, platnosti cen, Konsignační sklady cizí, vlastní, podklady k fakturaci odebraného zboží z cizího konsignačního skladu

 

Typy skladových pohybů – Příjem nákupem, převodem, interní příjem s uživatelskou definicí podtypů, Výdej prodejem, převodem, interní výdej s uživatelskou definicí podtypů, Úplné a částečné storno skladových dokladů

 

Hromadné akce se skladovými doklady – Hromadná tvorba skladových příjemek, hromadné naskladnění, Hromadná tvorba skladových výdejek, hromadné vyskladnění

 

Inventury a uzávěrky skladů – Příprava inventury, fyzická a dokladová inventura, naplnění stavů dle skutečnosti, Inventruní přebytky a manka tvorba inventurních dokladů, Uzávěrka skaldů