tisk

 

SYSTÉMOVÉ MODULY

ČÍSELNÍKY

Modul obsahuje číselníky společné pro všechny moduly ekonomického, obchodního, výrobního charakteru i pro mzdy a personalistiku.

· Podnikové číselníky – přehled o jednotlivých podnikových číselnících a základních informacích.

· Nákladové číselníky – obsahují nákladovou strukturu jako středisko, výrobek, zakázka, výrobní místo, stroj, výkon.

 

FIRMY

Modul Firmy obsahuje informativní údaje k dané firmě. Umožňuje registrace dodavatelů, odběratelů, včetně dodacích adres, tel. a fax. čísel, bankovních účtů, typu úhrad, přirážky nebo slevy, označení správního místa a jiné informativní údaje, dále také dopravní  trasy, nebo rozvozové plány.

OSOBY

Modul umožňující využít  základní   informace o  osobách  pro  zpracování  evidence mezd, personalistiky, docházky.

· Zpracování - zpracování základních  údajů o osobách

· Adresář osob

· Výpisy sestav

· Číselníky - slouží k naplnění základních  číselníků

· Servis –usnadňuje spolupráci s jinými moduly

· Konfigurace – logické a výběrové funkce dané úlohy

 

 

 

EKONOMICKÉ MODULY

ÚČETNICTVÍ

Modul účetnictví splňuje podmínky dané platnými předpisy (zákon o účetnictví), a zajišťuje komplexní zpracování veškerých účetních zápisů na základě předkontovaných prvotních dokladů z jednotlivých modulů. Vazba mezi účetním zápisem a prvotním dokladem zajišťuje nejen jejich 100% vzájemný soulad, ale účetním poskytuje i komfortní pohled na doklady, na jejichž základě účetní záznam vznikl.

Účtovat lze do několika účetních období současně a období nemusí odpovídat kalendářnímu roku.

Propojení účetnictví – banka je zcela automatické, po zapsání účetních položek v bankovním výpisu je vidět zápis okamžitě v žádostech o zaúčtování. V systému je zapracován i nástroj pro definici předkontací, umožňující vytvářet definice předpokládaných účetních vztahů, například pro jednotlivé druhy dokladů, druhy zboží, jednotlivé sklady, pokladny atd. Na základě definovaných předkontací systém provádí úplné nebo částečné rozúčtování jednotlivých dokladů či jejich částí nebo nabízí méně kvalifikované obsluze možnosti zaúčtování připravené účetním metodikem. Tímto nástrojem dochází k velké úspoře času při tvorbě jednotlivých účetních zápisů a ke snížení chybovosti při pořizování účetních dokladů. Pro jednotlivé účty lze definovat různé stupně ochrany před prováděním neoprávněných změn. Účetní má k dispozici širokou paletu standardních či analytických účtů, zakázek, výkonů, středisek, obchodních partnerů, období.

Modul dále obsahuje širokou paletu standardních i analytických výstupních sestav a výkazů. Pro všechny tiskové výstupy je možno volit mnoho způsobů třídění a filtrů, volit tisk s mezisoučty apod.

Celý tento modul je koncipován jako rozborový nástroj pro ekonomický útvar a je rozdělen na části:

Aktualizace účetních knih – provádí se aktualizace účetních knih.

Účetní doklady - v této části jde pořídit jen všeobecný účetní doklad , data z ostatních deníků se dají jen prohlížet , třídit, vybírat dle uživatelských kritérií. Všechny vstupy související s daněmi (DPH) se realizují v modulu finance.

Zaúčtované položky – přehledy účtování dle jednotlivých modulů systému

Výsledky a obraty účtů - slouží pro zobrazení aktuálních stavů účtů. Lze zobrazit výsledky nejen aktuálního období, ale v podstatě libovolného období v rámci účetního období. Samozřejmostí je porovnání s plánovými údaji.

Saldokonto účtu – zobrazí přehled o jednotlivých saldokontních účtech.

Výkazy a rozbory – zobrazí přehledy, jednotlivé výkazy a rozbory podle požadovaných kritérií.

Automatické operace – usnadňují rutinní účetnické práce modul podporuje (podle uživatelského nastavení) výpočet nedokončené výroby, rozpouštění výrobní i správní režii.

Počáteční stavy účtů - slouží k pořízení a prohlížení počátečních stavů účtů počátečních stavů.

Předpisy zaúčtování - podle jednotlivých oblastí

je zde možno uživatelsky zadat „ vzory souvztažností“

Účetní plán - lze zadat libovolné plánové údaje dle středisek a účtů, dle středisek, výrobků a účtů.

Číselníky - slouží k naplnění základních číselníků modulu účetnictví, které jsou nezbytně nutné k funkci modulu účetnictví.

 

FINANCE

Umožňuje komplexní zpracování finančních operací firmy. Program zpracovává přijaté a vystavené faktury, banku, pokladnu a DPH. Systém umožňuje pracovat např. s pokladnami v tuzemské i v libovolné cizí měně. Lze vytvářet daňové i nedaňové příjmové i výdajové doklady. Evidence závazků a pohledávek je podpořena řadou účetních knih i jednotlivými tiskovými sestavami. Automaticky vytváří data pro modul účetnictví. U každého dokladu je přehledně vidět jeho zaúčtování a lze směrovat náklady a výnosy až na šest úrovní. Veškeré přehledy lze filtrovat a třídit dle libovolného údaje, zobrazovat mezisoučty apod. Modul zahrnuje oblasti:

Závazky firmy - evidence závazků firmy, jejich účetní likvidace, zpracování příkazů k úhradě, tisk /popř. HOMEBAKING/, hlášení finančním úřadům. „Párování“ došlých zálohových faktur na došlé daňové faktury.

Pohledávky firmy - evidence pohledávek, možnost vystavení tuzemské i zahraniční faktury, včetně faktur zálohových, jejich účetní likvidace, upomínky a penalizační faktury. „Párování“ vystavených zálohových faktur na faktury.

Bankovní vztahy - přehled o platbách a zůstatcích na všech účtech, evidence účetních výpisů, jednoduché párování plateb /popř. HOMEBAKING/. Automatické proúčtování kurzových rozdílů a poplatků banky.

Pokladna - evidence pokladních dokladů včetně položek DPH. Tisk pokladních stvrzenek.

Účetní doklady - přehled zaúčtování závazků i pohledávek

Vzájemné zápočty – realizace vzájemných zápočtů v souladu s platnou legislativou.

Podniková fakturace – umožňuje vnitropodnikovou fakturaci.

DPH – zpracování DPH, tisk daňového hlášení a podkladů

Kurzovní lístek - možnost zadání kursu dle dnů nebo měsíců

Výkazy a rozbory – zobrazí přehledy, jednotlivé výkazy a rozbory podle požadovaných kritérií.

Servis – obsahuje systémové prvky usnadňující spolupráci tohoto modulu s jinými moduly.

Číselníky - umožňují přednastavit zaúčtování jednotlivých typů faktur a ostatní číselníky pro finance.

Servis – systémové informace pro nast

Konfigurace - slouží k definování jednotlivých účtů, výkazů i ostatních parametrů

 

DROBNÝ MAJETEK – DIM

Eviduje drobný investiční majetek, jeho umístění a zodpovědnou osobu. Identifikace majetku je prováděna prostřednictvím typu majetku a inventárního čísla. Ke každé kartě si můžete zapnout libovolně dlouhou popisnou položku. Program zahrnuje tyto oblasti:

Stavy drobného majetku v této části pořizujeme všechny pohyby, které můžeme s majetkem provádět

Přehled změn DIM- prohlížení všech změn v modulu.

Evidence nářadí – umožňuje evidovat jednotlivé nářadí a pracovní pomůcky a zjišťovat potřebné informace podle různých kritérií

Číselníky - slouží k naplnění základních číselníků modulu DIM, které jsou nezbytně nutné k funkci modulu DIM

Servis – obsahuje systémové prvky usnadňující spolupráci tohoto modulu s jinými moduly

Konfigurace – obsahuje funkce, kterými jsou nastaveny všechny logické a výběrové funkce dané úlohy

 

 

INVESTIČNÍ MAJETEK - HIM

Modul poskytuje nejenom ekonomické informace o hmotném a nehmotném investičním majetku, ale také eviduje jeho umístění a zodpovědnou osobu. Identifikace majetku je prováděna prostřednictvím typu majetku a inventárního čísla. Evidence investičního majetku obsahuje všechny náležitosti vyplývající z platných zákonů.

Ke každé kartě si můžete zapnout libovolně dlouhou popisnou položku. Program zahrnuje tyto oblasti:

Stavy hmotného majetku - v této části se pořizují všechny pohyby, které se dají s majetkem provádět

Pohyby majetku - přehled všech pohybů jmenovitě tříděný podle čísla dokladu včetně odpisů

Likvidace - přehled zaúčtování všech pohybů v majetku.

Roční závěrka - provedení roční daňové i účetní závěrky.a tisk příslušných přehledů.

Číselníky - slouží k naplnění základních číselníků modulu DIM, které jsou nezbytně nutné k funkci modulu DIM

Servis – obsahuje systémové prvky usnadňující spolupráci tohoto modulu s jinými moduly

Konfigurace – obsahuje funkce, kterými jsou nastaveny všechny logické a výběrové funkce dané úlohy

 

 

OBCHODNÍ MODULY

NÁKUP

Uvedený modul slouží pro komunikaci firmy s dodavatelem. Modul umožňuje v návaznosti s ostatními moduly (Sklady, Finance) tisk objednávek, sledování plnění vydaných objednávek od dodavatelů. Na základě potvrzených objednávek od dodavatelů lze ve skladech automaticky vystavovat příjemky. Modul zahrnuje tyto oblasti:

Nabídky přijaté - evidence přijatých nabídek podle zboží nebo dodavatelů. Podporuje činnost s evidencí přijatých nabídek, jejich následné vyhodnocení a na pojení na vydané objednávky.

Objednávky vystavené - evidence vystavených objednávek podle objednávek nebo dodavatelů, kteří nejlépe vyhovují zadaným podmínkám jako termín dodání nebo cena. Při tvorbě objednávky se nabízí ke každé skladové položce množství k objednání chybějící pro vykrytí objednávek

Číselníky – obsahuje specifikaci číselných řad tohoto modulu.

Servis – obsahuje systémové prvky usnadňující spolupráci tohoto modulu s jinými moduly

Konfigurace – obsahuje funkce, kterými jsou nastaveny všechny logické a výběrové funkce daného modulu Nákup.

PRODEJ

Slouží pro komunikaci firmy s odběratelem. Modul umožňuje v návaznosti s ostatními moduly (Sklady, Finance) přehled stavu objednávek, přehled plnění požadavků odběratelů. Na základě objednávek (od odběratelů nebo interních pro výrobní střediska) lze ve skladech automaticky vystavovat výdejky. Modul zahrnuje tyto oblasti:

Nabídky odeslané - evidence odeslaných nabídek dle zákazníků nebo zboží. Nabídky slouží k vedení komplexní agendy vytvářených nabídek, které lze vytvářet, aktualizovat, evidovat v tuzemské či zahraniční měně, tisknout, případně exportovat v různých formátech, zasílat e-mailem, sledovat a vyhodnocovat v dokladových řadách vytvářených dle potřeby uživatele.

Objednávky přijaté - evidence přijatých objednávek podle objednávek nebo odběratelů s možností využití rezervačního mechanismu, přehled dodacích listů k objednávkám. Přijaté objednávky lze evidovat v různých dokladových řadách, libovolné měně. Vyplňování údajů je usnadněno řadou uživatelsky předvyplněných číselníků. Vzhled objednávky se řídí tiskovou předlohou modifikovanou uživatelem.

Vykrytí objednávek – umožňuje prohlížení vystavených objednávek, při tvorbě se nabízí ke každé skladové položce množství k objednání chybějící pro vykrytí objednávek

Dodací listy – umožňuje tvorbu dodacích listů z expedičního příkazu.

Fakturace – umožňuje tvorbu faktury z dodacího listu, případně z expedičního příkazu.

Rozvozy zboží – funkce umožňující plánovat a sledovat rozvoz zboží.

Prodejní ceníky - umožňuje realizovat funkce s ceníkem zboží, nejen aktualizace ceníku, ale i práci s mechanismem slev. Možnost nastavení slev na fakturaci nebo na obrat v 5 úrovních, a to nejen u jednotlivých skladových položek a kategorií, ale i u jednotlivých odběratelů. Platnost cen, slev i přirážek lze časově omezit. Každý výrobek nebo zboží lze začlenit do cenové skupiny, pro kterou lze definovat výši slevy či přirážky k dané základní prodejní ceně.

Registrační pokladny – obsahuje funkce nezbytné pro provoz pokladen v souladu s platnou legislativou.

Číselníky – obsahuje specifikaci číselných řad modulu.

Servis – obsahuje systémové prvky usnadňující spolupráci tohoto modulu s jinými moduly

Konfigurace – obsahuje funkce, kterými jsou nastaveny všechny logické a výběrové funkce daného modulu.

 

 

SKLADY

Zahrnuje komplexní evidenci zásob s automatickou vazbou na účetnictví (účtování dle účetního předpisu nastaveného u položky) a prodej (automatizovaná tvorba příjemek a výdejek podle objednávek vystavených nebo přijatých).

Modul umožňuje využití čárového kódu a zahrnuje tyto oblasti:

Stav zásob - možnost sledování kumulativních stavů zboží na skladě zpětně za minulá období, neomezené množství skladů, kategorií zboží, účetní skupina, DPH, typ ceny (průměrná, pevná), základní a zahraniční měna místo uložení, MJ, až 5 základních prodejních cen, navíc individuální slevy v % ke každému odběrateli. Modul obsahuje úlohy:

Skladové karty

Prodejní ceny

Výrobní čísla

Stavy za období

Inventury

Pohyby zásob – je určena pro pořizování všech pohybů na skladě jako příjem, výdej, spotřeba, převody ap., možnost rezervací zboží dle přijatých objednávek od odběratelů, provázanost s čárovým kódem, vystavování příjemek i výdejek se provádí na základě vystavených nebo přijatých objednávek

Likvidace – přehled o likvidaci skladových položek nejen podle druhu pohybu, ale i dle dalších jednotlivých požadavků a kritérií.

Rezervace – přehled o rezervaci zboží a materiálu

Číselníky – přehled číselníků např. JKPOV, skupin, měrných jednotek, kategorií zboží, účetních skladových skupin, koeficientu množství, apod.

Servis – obsahuje systémové prvky usnadňující spolupráci tohoto modulu s jinými moduly. Jedná se především o funkce Exportu dat a Importu dat.

Kontrolní přepočty – umožňuje provést kontrolní přepočet koncového stavu skladových karet.

 

 

 

VÝROBNÍ MODULY

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

Tento modul řeší vytvoření a údržbu normativní základny firmy pro jednotlivé položky a pracovní činnosti. Zde se tvoří dokumentace na danou zakázku (kusovníky, materiálové požadavky, technologické postupy, pracovní lístky) a provádí výpočet kalkulace dané položky (zakázky). Modul obsahuje tyto základní úlohy :

Rozpisky, kusovníky - úloha obsahuje podporu tvorby rozpisek a kusovníků zakázek, výrobků a dílců. Modul je vhodný k použití jak pro zakázkovou výrobu, kdy se kusovník a rozpisky tvoří na konkrétní zakázku, tak pro malosériovou výrobu, kdy se tvoří kusovník a rozpisky výrobků obecně a využívá se variantního čísla výrobku.

Úloha obsahuje funkce:

- Vyráběné položky

- Inverzní kusovník (v nejbližších vyšších součástech)

- Kalkulace materiálu

- Skladové položky

- Evidence výkresů (vyráběných položek)

Norma spotřeby vstupního materiálu, rozpiska, kusovník apod.

Technologické postupy - úloha obsahuje podporu pro práci technologa, popř. i normovače při tvorbě a změnových řízeních technologických postupů a výkonových norem. Technologické postupy umožňují evidenci typových technologických operací k jednotlivým výrobkům v kusovníku. Při práci je možno využít katalogu standardních typových operací a využívat opakujících se údajů (normy času, text, pracoviště atd.). Technologický postup je možné tvořit na konkrétní zakázku nebo obecně na výrobek. Na základě operací technologických postupů se generují úkolové lístky pro řízení výroby v modulu Řízení výroby.

Úloha obsahuje funkce:

- Technologické postupy, výkonové normy

- Katalog typových operací, (název, středisko, pracoviště, profese, druh mzdy, čas, mzda)

- Atributy a texty technologických postupů

- Operace u postupů

- Pracovní postupy

- Pracoviště, pracovní postupy na pracovištích

- Majetek u operací (přípravky a nástroje)

Kalkulace - úloha provádí kompletní plánové, předběžné a výsledné kalkulace zakázek a výrobků metodou úplných popř. neúplných vlastních nákladů. Jednotlivé kalkulační položky je možné vypočíst nebo zadat manuálně. Výpočet materiálové normy může probíhat nad různými cenami skladových položek (skladová, nákupní, prodejní, poslední nákupní).

Kalkulace obsahuje následující položky:

- Výpočet kalkulace (přímý materiál, mzdy, kooperace, ostatní náklady)

- Výpočet režijních nákladů

- Kalkulační cena, Zisk, Prodejní cena

 

 

ŘÍZENÍ VÝROBY

Modul je funkčně i datově svázán s ostatními moduly, ale může pracovat i zcela samostatně (např. při evidenci zakázek a výpočtu mezd na zakázky). Lze jej použít pro zakázkovou i sériovou výrobu. V celém modulu se odkazuje na zakázku, kterou můžeme rozumět zakázku zákazníka, zkumulovanou výrobní dávku nebo interní zakázku na sklad bez objednávky. Plánování výroby využívá plánovaných a fiktivních zakázek. Modul obsahuje následující úlohy :

Zakázkové řízení - úloha slouží k evidenci výrobní zakázek s vazbou na objednávky odběratelů. Nad objednávkami se tvoří sestava plánu výroby. Podle plánu se zakládají do výroby výrobní příkazy (zakázky).

Úloha obsahuje funkce:

- Výrobní zakázky. (Evidence výr. zakázek - umožňuje založení, změnu, zadání do výroby, odvedení, ukončení a zrušení zakázky.)

- Objednávky přijaté (vykryté a nevykryté)

Plán zakázek (dle fakturace)

Mzdové listy - při zadání zakázky do výroby se vytvoří úkolové lístky, které odpovídají konkrétní operaci na určitý počet kusů výrobku a normohodin nebo jen Kč. Úkolové listy je možno zadávat i manuálně.