tisk

Controling = koncept pro úspěšné řízení podniku

 

Dvoudenní kurz pro majitele a ředitele firem a pro pracovníky jiných oblastí, kteří potřebují zefektivnit hospodaření svého úseku nebo oddělení. Dále pro ekonomické pracovníky.

Kurz pomůže při řešení těchto problematik: Motivace útvarů, aby svou iniciativou přispívaly k co nejlepším výsledkům podniku jako celku. Možnosti zdokonalení plánovacího proces podniku. Kde jsou největší odchylky při kontrole nákladů a výkonů podniku a jak jim předejít? Kolik podnik stojí jeho konkrétní výkony? Které zákaznické skupiny jsou pro podnik zajímavé?
1. den
Obsahové vymezení controllingu - pojetí, obsah, organizace, funkce, základní pojmy, vazby controllingu na ostatní nástroje řízení Měření a řízení hospodářského výsledku podniku a středisek, náklady výkonu a náklady období, členění nákladů na fixní a variabilní složku, využití analýzy bodu zvratu pro řízení nákladů, výnosů a zisku, procvičovací příklady Problematika alokace nákladů výkonů, kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace cílových nákladů a jejich využití při řízení nákladů, procvičovací příklady Analýza ziskovosti podle výkonů a podle zákazníků, využití při řízení nákladů a plánování tržeb, procvičovací příklady
2. den
Význam a členění kalkulací v alokaci nákladů – metody přiřazování nepřímých nákladů, alokační fáze, procvičovací příklady kalkulace dělením s poměrovými čísly, normová kalkulace Controlling na základě metody standardních nákladů a výnosů – stanovení standardů, zjišťování odchylek skutečných nákladů, analýza odchylek a opatření k jejich odstranění Postavení rozpočtu nákladů v systému plánu a rozpočtů, sestavení plánovaného výkazu zisku a ztrát, plánu peněžních toků a rozvahy, procvičovací příklady Využití kalkulace dílčích aktivit (Activity Based Costing) při řízení nákladů v podnikových procesech, praktický procvičovací příklad

 

Metody výuky: Interaktivní seminář, výklad a praktické cvičení s využitím firemního IS